کلامیدیا

کلیات

کلاميدياهايي که انسان را آلوده ميکنند، بر اساس ساختار آنتي ژني، انکولوزيون های درون سلولي، حساسيت به سولفوناميدها و توليد بيماري به 3 گونه طبقه بندي شده اند که شامل کلاميديا تراکوماتيس، کلاميدوفيلا ( کلاميديا ) پنومونيه و کلاميدوفيلا ( کلاميديا ) پسي تاسي مي باشند . چهارمين گونه به نام کلاميديا پکوروم ، انواع مختلفي از حيوانات را آلوده کرده اما تاکنون گزارشي مبني بر آلودگي انسان وجود نداشته است . شکل ظاهري تمام کلاميديا مشابه يکديگر بوده و در يک آنتي ژن ويژه گروه به هم شباهت دارند . اين باکتري ها در درون سيتوپلاسم سلول ميزبان به روش خاصي تکثير مي يابند . کلاميدياها مي توانند به صورت باکتري هاي گرم منفي مشاهده شوند، که قادر به توليد انرژي متابوليکي و سنتز ATPنيستند. به همين دليل ، پارازيت هاي اجباري درون سلولي هستند و سلول ميزبان مسئول تهيه مواد واسط غني از انرژي براي اين باکتري است .

کلاميديا تراکوماتيس

عفونت هاي چشمي ، تناسلي و تنفسي

انسان ، ميزبان طبيعي کلاميديا تراکوماتيس است . ميمون و شمپانزه را هم مي توان از طريق چشم و مجراي تناسلي آلوده کرد . کلاميديا تراکوماتيس در انواع مختلفي از کشت هاي سلولي تکثير مي يابد . سروتيپ هاي مختلف اين باکتري به طور متفاوتي تکثير مي يابند. براي مثال ، عامل تراخم به خوبي عامل لنفوگرانولوم ونروم و يا عوامل عفونت هاي تناسلي رشد نمي کند . اين باکتري ها در درون سيتوپلاسم تکثير يافته و انکلوزيون هاي فشرده همراه با ماتريکس گليکوژن را به وجود مي آورند .

آنتي سرم هاي اختصاصي ايمونوتيپ ، نتايج مشابهي با تعيين تيپ به وسيله ميکروايمونوفلورسنس مي دهد. سروتيپ هاي خاصي نظير A،B، Baو Cدر ارتباط با تراخم اندمي و سروتيپ هاي Dتا Kدر ارتباط با بيماري هاي مقاربتي و سروتيپ هاي L1، L2و L3، عامل لنفوگرانولوم ونروم مي باشند .

تراخم

بيماري تراخم نوعي التهاب قرنيه و التهاب ملتحمه چشم است که به سال هاي قبل آن را مي شناخته اند . در کتاب هاي مصري که از 3800 سال قبل باقي مانده، راجع به آن بحث شده است . بيماري تراخم با التهاي حاد ملتحمه چشم شروع شده که به التهاب قرنيه تبديل شده و منجر به اسکار و کوري مي گردد .

يافته هاي باليني

دوره کمون عفونت ملتحمه در عفونت هاي تجربي انسان حدود 3 تا 10 روز است . در مناطق اندميک، عفونت اوليه در ابتداي کودکي رخ داده و شروع آن مخفي بوده که گاهي با ساير باکتري هاي ايجاد کننده التهاب هاي ملتحمه چشم باکتريايي همراه است . علائم اوليه بيماري به صورت ريزش اشک ، ترشح مخاط چرکي، پرخوني ملتحمه چشم و هاپيرتروفي فوليکولار بروز مي کند .

در معاينه قرنيه همچنين کراتيت اپي تليال و نشست به زير اپي تليال و گسترش وريدهاي لبه قرنيه به قرنيه ( پانوس ) ، آشکار مي شود .ادامه پانوس به قسمت تحتاني قرنيه همزمان با ايجاد بافت ترميمي ملتحمه است و به برگشتگي لبه پلک چشم به داخل و رويش نا به جاي مژه ها به طوري که با قرنيه و ملتحمه چشم برخود مي کند منجر مي گردد . در نتيجه، مژه ها به داخل قرنيه فرو مي روند و چند سال بعد، عفونت ميکروبي ثانويه کم شدن ديد چشم و کوري به وجود مي آيد . در اين بيماری هيچ گونه علائم سيستميک ( عمومي ) وجود ندارد.

تشخيص آزمايشگاهي

الف ) کشت

با رنگ آميزي به روش گيمسا و يا آنتي بادي فلورسنس مي توان انکلوزيون هاي مشخص درون سيتوپلاسمي را در درون سلول هاي اپي تليال حاصل از خراش ملتحمه چشم مشاهده کرد . اين انکلوزيون ها اغلب در مراحل اوليه بيماري و در ملتحمه فوقاني ديده مي شوند .

چنانچه تعداد زيادي از ذرات عفونت زاي قابل حيات را به تخم مرغ جنين دار و يا به سلول هايي از کشت MeCoyکه تحت تأثير سايکلوهگزاميد قرار گرفته اند، وارد نمايند . کلاميد يا تراکوماتيس به خوبي رشد مي کند . نتايج بهتر زماني به دست مي آيد که ماده تلقيحي را قبلا سانتريفوژ کرده باشند . حدود 2 تا 3 روز بعد از تلقيح اول با استفاده از ايمونوفلورسنس يا رنگ آميزي با يد يا روش گيمسا مي توان انکلوزيون ها را به خوبي مشاهده کرد .

ب ) سرولوژي

در سرم و ترشحات چشم افراد آلوده معمولا آنتی بادی های اختصاصی گروه و آنتی بادی های اختصاصی ايمونوتيپ وجود دارند و روش ايمونوفلورسنس، حساس ترين روش براي مشاهده آنها است . هيچ يک از آنتي بادي هاي فوق، ايمني قابل ملاحظه اي را در برابر عفونت مجدد به وجود نمي آورند.

ج ) روش هاي مولکولي

در کشورهاي در حال توسعه که تراخم اندميک است ، عموما امکان استفاده از PCRيا ساير روش هاي مولکولي براي تشخيص کلاميديا تراکوماتيس در عفونت هاي چشمي وجود ندارد . در کشورهاي پيشرفته نسبتا تراخم کم وجود دارد و بنابراين نياز به تست هاي تشخيصي کم است و روش هاي مولکولي براي تشخيص عفونت هاي ژنيتال وجود دارد . تنها در آزمايشگاه هاي تحقيقاتي از PCRدر مطالعات تراخم استفاده مي کنند .

درمان

آزمايشات باليني در روستاهايي که تراخم اندميک داشتند، نشان داد که عفونت و بيماري باليني طي 6 تا 12 ماه پس از درمان کاهش پيدا کرد. اين مورد حتي در مورد تک درمان هم صدق مي کرد . بنابراين درمان آزيترومايسين جاي خود را به اريترومايسين و دوکسي سايکلين داد. درمان سطحي ارزش کمي دارد.

اپيدميولوژي و کنترل

در حال حاضر، بيش از 400 ميليون نفر مبتلا به تراخم و حدود 20 ميليون نفر که بر اثر ترخم کور شده اند، در سراسر جهان وجود دارند . اين بيماري اغلب در آفريقا، آسيا و نواحي اطراف مديترانه و به طور کلي در مناطقي که معيارهاي بهداشتي در سطح پائين است، شيوع دارد. در اين مناطق، عفونت در کودکان بسيار شديد بوده و کوري معمول و رايج است . در آمريکا، بيماري تراخم به صورت پراکنده ( اسپوراديک ) در برخي از مناطق و کانون هاي اندميک نيز وجود دارند .

سازمان بهداشت جهاني توسط برنامه ي E- F- A- Sدر مورد حذف کوري حاصل از تراخم يا حداقل کاهش محسوس بيماري فعال است . برنامه به صورت زير است :

جراحي پلاستيک دفرمه ؛ درمان دوره اي با آزيترومايسين ؛ شستشوي صورت و بهداشت آن ؛ و بهبودي شرايط محيطي از جمله مستراح ؛ و کاهش تعداد حشراتي که روي اگزوداهاي پلک تغذيه مي کنند . مشخص است که بهبود شرايط اجتماعي در حذف تراخم اندميک مؤثر است.

عفونت هاي تناسلي و التهاب ملتحمه چشم انکلوزيون دار کلاميديا تراکوماتيس

سروواريته هاي Dتا Kکلاميديا تراکوماتيس يکي از عوامل شايع بيماري آميزشي بوده، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه که ممکن است عفونت چشم ( التهاب ملتحمه چشم انکلوزيون دار ) را نيز توليد کنند . کلاميديا تراکوماتيس، عامل اکثر عفونت هاي اورتريت غيرگونوکوکي و گاهي التهاب اپيديديم (اپيديديميت ) در مردان، در سنين جنسي فعال است .

اين باکتري در زنان موجب التهاب پيشابراه ( يورتريت ) ، التهاب گردن زهدان ( سرويسيت ) ، التهاب لوله رحم ( سالپنژيت ) و بيماري التهابي لگن مي شود . اين باکتري مي تواند بارداري خارج رحمي ايجاد کرده و نازايي را به وجود آورد . اين باکتري ها در زنان و مرداني که همجنس باز هستند، پروتوکوليت و التهاب مقعد به وجود مي آورند . اين عفونت گاهي بدون علائم و گاهي همراه با التهاب موضعي است و از طريق جنسي منتقل مي شود. امروز تقريبا بيش از 50 درصد از اورتريت هاي غيرگونوکوکي در مردان و يا سندرم اورترال در زنان را مربوط به کلاميدياها مي دانند. علائم آن به صورت تکرار ادرار، ترشحات غيرچرکي و سوزش ادرار است . ترشحات تناسلي آلوده افراد بزرگسال به درون ملتحمه چشم وارد شده و موجب التهاب ملتحمه چشم انکلوزيون دار مي شود که علائم آن مشابه تراخم مي باشد .

نوزادان عفونت را در طول عبور از کانال زايمان آلوده به دست می آورند. احتمالا 20تا 50 درصد نوزادان مادران آلوده، عفونت را به دست می آورند که 15 تا 20 درصد نوزادان آلوده ، به علائم چشمی و 10 تا 20 درصد، به علائم دستگاه تنفسی گرفتار می شوند .

علائم اين بيماري حدود 7 تا 12 روز پس از زايمان با ترشحات مخاط چرکي چشم ظاهر مي شود . اين بيماري پس از هفته ها يا ماه ها خود به خود بهبود مي يابد و استفاده از اريترومايسين يا تتراسايکلين معمولا سير بهبودي را تسريع مي کند . التهاب ملتحمه چشم انکلوزين دار گاهي در مناطق غير اندمي و در سنين کودکي به صورت عفونت مزمني که از تراخم حاد يا تراخم مزمن ، غيرقابل تشخيص است بروز مي کند. در اين موارد، عفونت با ساير عوامل ايجادکننده التهاب ملتحمه چشم باکتريايي همراه نمي باشد.

تشخيص آزمايشگاهي

الف ) کشت

نمونه ها از ترشحات مخاط رحم يا توسط سواب يا قلم موي سيتولوژي براي خراشيدن سلول هاي اپي تليال از عمق 1 تا 2 سانتي متر درون مخاط رحم جمع آوري مي شود. روش مشابهي براي جمع آوري نمونه از واژن، پيشابراه يا التهاب ملتحمه چشم انجام مي گيرد.

نمونه هاي بيوپسي از لوله رحم يا اپيديدميس را نيز مي توان کشت داد. از داکرون ( پارچه الياف مصنوعي ) ، پنبه، رايون ( ابريشم مصنوعي ) يا آلژينات کلسيم ( پارچه توري براي پوشاندن زخم هاي جراحي واقع بر روي يک ميله پلاستيکي ) بايد براي جمع آوري نمونه مورد استفاده قرار داد . بعضي از مواد به کار رفته در تهيه سواب و ميله چوبي براي کلاميديا سمي هستند. نمونه هاي گرفته شده توسط سواب بايد در محيط انتقالي کلاميديا گذاشته شود و در حرارت يخچال تا قبل از رساندن به آزمايشگاه نگهداري گردد.

از سلول هاي McCoyکه به صورت تک لايه اي رشد کرده در روي لامل يا شل ويال مي توان استفاده کرد . بعضي از آزمايشگاه ها، microdilution trayهاي ته صاف را به کار مي برند، اما حساسيت اين نوع کشت ها مشابه حساسيت روش شل ويال نمي باشد. سلول هاي McCoy، تحت تأثير ساميکلوهگزاميد قرار مي گيرد تا از متابوليسم سلول ها جلوگيري شده و حساسيت به دست آوردن کلاميدياها افزايش يابد. نمونه گرفته شده توسط سواب را پس از سانتريفوژ به کشت سلولي تک لايه اي وارد کرده و در حرارت 35 تا 37 درجه سانتي گراد به مدت 48 تا 72 ساعت نگهداري مي کنند. نمونه را به کشت سلولي تک لايه ديگري مي توان تلقيح نمود و بعد از نگهداري به مدت مناسب ، آن را مي توان مجدد به کشت سلولي تک لايه ديگري وارد کرد تا حساسيت آن افزايش يابد.

سپس کشت هاي سلولي را به وسيله ايمونوفلورسنس مستقيم براي مشاهده انکلوزيون هاي سيتوپلاسمي مورد بررسي قرار داد. اين روش کشت کلاميديا، 80 درصد حساس بوده و 100 درصد اختصاصي است.

ب ) بررسي مستقيم سيتولوژي ( آنتي بادي فلورسنت مستقيم يا DFAو ايمونواسي آنزيم (EIA) :

کيت DFAو EIAکه براي مشاهده کلاميدياتراکوماتيس به طور تجاري در دسترس است را مي توان در آزمايشگاه هايي که نيروي متخصص يا تجهيزات کشت ندارند، به کار برد . در اين روش، نمونه ها به روشي مشابه جمع آوري نمونه براي کشت که در بالا يادآوري شد جمع آوري مي گردند . نمونه اداري را گاهي مي توان در برخي از اين تست ها مورد استفاده قرار داد. در تست DFA، آنتي بادي هاي مونوکلونال در برابر آنتي ژن اختصاصي گونه واقع در پروتئين مهم غشاء خارجي کلاميديا ( MOMP) مورد استفاده قرار مي گيرد . در تست EIA، وجود آنتي ژن هاي ليپوپلي ساکاريد اختصاصي جنس، استخراج شده از اجسام اوليه ( EB) در نمونه بررسي مي شود . تست DFA، حدود 80 تا 90 درصد حساس بوده و 98 تا 99 درصد اختصاصي است . تست EIAدر مقايسه با کشت حدود 80 تا 95 درصد حساس بوده و 98 تا 99 درصد اختصاصي است .

 ج ) مشاهده اسيد نوکلئيک

نمونه هاي مورد استفاده در روش مولکولي براي تشخيص کلاميديا تراکوماتيس مشابه نمونه هايي است که براي کشت بکار مي رود. نمونه اداري را نيز مي توان مورد استفاده قرار داد. در يک روش تجاري از پروب DNAکمي لومي نسانس استفاده مي شود که با يک توالي اختصاصي 16SrRNAگونه کلاميديا هيبريد مي شود . کلاميدياها، بيش از 104 کپي از 16SrRNAدارند. هنگامي که هيبريدها تشکيل شدند به دانه هايي جذب مي گردند و سپس مقدار کمي لومي نسانس در لومينومتر خوانده مي شود . اين تست حدود 85 درصد حساس بوده و 98 تا 99 درصد اختصاصي است .

از تست هاي تکثير اسيدنوکلئيک نيز مي توان استفاده کرد . يکي از اين روش ها، بر اساس واکنش زنجير پلي مراز ( PCR) بوده و روش ديگر، واکنش زنجير ليگاز ( LCR) مي باشد . اين تست ها، حساس تر از کشت و ساير تست هاي غيرتکثيرکننده اسيدنوکلئيک مي باشد و به تعريف مجدد از اثبات آزمايشگاهي حساسيت در مورد عفونت کلاميديايي نياز است . به نظر مي رسد که اين تست ها نزديک به 100 درصد اختصاصي هستند. آزمون هاي تکثير اسيدنوکلئيک، آزمون هاي انتخابي تشخيص عفونت ژنيتال کلاميديا تراکوماتيس هستند .

د ) سرولوژي

چون در عفونت هاي مجراي تناسلي، تعداد کلاميدياها و نيز مقدار آنتي ژن هاي آن بسيار زياد است، ميزان آنتي بادي در سرم بيمار بيش از موارد بيماري تراخم است . ميزان آنتي بادي در هنگام و پس از عفونت حاد افزايش مي يابد . در برخي از جوامع، موارد عفونت مجراي تناسلي کلاميديايي بالا است، به همين علت، افراد اين گونه از جوامع داراي مقداري آنتي بادي ضد کلاميديايي مي باشند. بنابراين، تست هاي سرولوژي براي شناسايي عفونت هاي مجراي تناسلي کلاميديايي در اين افراد مفيد نمي باشد .

آنتي بادي را مي توان در ترشحات ( براي مثال، مجراي تناسلي ) در طي عفونت حاد مشاهده نمود و سروتيپ عامل بيماري زايي آن را شناسايي کرد.

درمان

ضروري است عفونت هاي کلاميديايي زن ومرد به طور همزمان درمان شوند تا از عفونت جلوگيري گردد . در اورتريت هاي غيرگونوکوکي و زنان آلوده غيرباردار از تتراسايکلين ( براي مثال، دوکسي سايکلين ) استفاده مي شود . در زنان باردار از آزيترومايسين استفاده مي کنند. تتراسايکلين يا اريترومايسين به طور موضعي و گاهي همراه با يک داروي سيستميک جهت درمان عفونت هاي التهاب ملتحمه چشم انکلوزيون دار تجويز مي گردد .

اپيدمي و کنترل

عفونت هاي تناسلي و التهاب ملتحمه چشم انکلوزيون دار که توسط کلاميدياها ايجاد مي شوند، از طريق تماس جنسي منتقل مي گردند . التهاب ملتحمه چشم انکلوزيون دار در نوزادان هنگام عبور از کانال تولد مادر آلوده به وجود مي آيد . به همين جهت، جلوگيري از بيماري چشمي نوزادان به تشخيص و درمان زن باردار آلوده و همسر او مربوط است . در هنگام تشخيص بايد هميشه عوامل ديگري ( نظير گنوکوک، ترپونما، تريکوموناس، هرپس و غيره ) را در نظر داشت . استفاده از اريترومايسين و تتراسايکلين در چشم نوزادان از پيشرفت التهاب ملتحمه چشم جلوگيري مي کند . روش عمده پيشگيري در اين بيماري مانند ساير بيماري هاي آميزشي مربوط به استفاده از وسايل پيشگيري مکانيکي( مانند کاندوم ) ، کاهش ميزان تماس هاي مشکوک ، تشخيص سريع و درمان مناسب مي باشد .

عفونت دستگاه تنفسي با کلاميديا تراکوماتيس

حدود 10 تا 20 درصد از نوزادان متولد شده از مادران آلوده دچار عفونت دستگاه تنفسی می باشند . علائم عفونت در نوزادانی که از طريق مادر آلوده مي شوند، حدود 2 تا 12 هفته پس از تولد ظاهر مي گردد. اين علائم به صورت پنوموني، سرفه هاي حمله اي ( پاروکسيسمال )، تنفس سريع ، ائوزينوفيلي شديد ( افزايش تعداد ائوزينوفيل در خون ) و بدون تب بروز مي کند. سفت شدن ريه و تورم زياد آن را مي توان به وسيله اشعه Xبررسي کرد . تشخيص بر اساس يافتن کلاميديا تراکوماتيس در ترشحات مجراي تنفسي انجام مي گيرد . بروز پنوموني در نوزاداني که التهاب ملتحمه چشم انکلوزين دار مبتلا شده است، احتمال وجود کلاميدياها را به عنوان عامل عفونت تأييد مي نمايد .

در اين نوزادان، وجود تيتر آنتي بادي IgMعليه کلاميديا تراکوماتيس حدود 1/32  يا بيشتر ، در تشخيص با ارزش است . در موارد شديد عفونت مي توان از اريترومايسين سيستميک استفاده کرد .

در بزرگسالان، عفونت التهاب ملتحمه چشم انکلوزين دار اغلب به عفونت مجراي فوقاني تنفسي ( مانند گوش درد، التهاب گوش، انسداد بيني ، التهاب گلو ) منجر مي گردد . عامل عفونت زا از طريق مجراي اشکي به همراه ترشحات ديگر وارد مجراي فوقاني تنفسي مي شود . پنوموني در بزرگسالان نادر است .

 

لنفوگرانولوم ونروم ( LGV)

 

LGV، بيماري آميزشي است که با آدنيت ( التهاب غدد ) چرکي کشاله ران شناسايي مي شود . اين بيماري در مناطق گرمسيري شايع بوده و عامل آن کلاميديا تراکوماتيس مي باشد .

خصوصيات عامل بيماري

اين باکتري داراي آنتي ژن گروهي مقاوم به حرارت بوده که در آزمايش ثبوت کمپلمان دخالت دارد و با کلاميدياها نيز مشترک است. به علاوه اين باکتري ها داراي يکي از سه آنتي ژن اختصاصي (L1-L3)بوده که به وسيله ايمونوفلورسنس قابل تشخيص مي باشند، ذرات عفوني خاصيت سمي نيز دارند .

يافته هاي باليني

چند روز يا چند هفته پس از تماس با منبع عفونت، يک پاپول کوچک بدون درد و وزيکل مانند در داخل يا خارج مجراي تناسلي، مقعده يا مجاور آن به وجود مي آيد . اين ضايعه گاهي به صورت زخم ظاهر شده و گاهي بدون علائم ظاهري بوده که سپس بهبود مي يابد . چند روز پس از آن، غدد لنفاوي موضعي بزرگ ، پررنگ و دردناک مي شود . در مردان ، مکان اين غدد لنفاوي در بالا و پايين ليگامان پاپارت ( پيوند کشاله ران ) مي باشد . پوست روي غدد لنفاوي، ارغواني رنگ شده و محتويات غدد معمولا چرکي مي شود و توسط مجاري متعددي تخليه مي گردد . در زنان و مردان هم جنس باز اغلب التهاب راست روده همراه با ترشحات چرکي، مخاطي ، خوني و تورم غدد لنفاوي اطراف مقعد (رکتوم ) به وجود مي آيد . ممکن است لنفادنيت در زنجيره هاي گردني بسيار مشخص باشد .

در هنگام ايجاد التهاب غدد لنفاوي، علائمي نظير تب، سردرد، مننژيسم ، راش هاي پوستي ، حالت تهوع و استفراغ ، درد مفاصل و التهاب ملتحمه چشم بروز مي کند، اما عوارضي نظير مننژيت، آرتريت و پري کارديت نادر هستند . عفونت درمان نشده لنفوگرانولوم ونروم موجب التهاب مزمن، فيبروز، انسداد لنفاتيک ها و تنگي مقعد مي شود .

انسداد لنفاتيک ها گاهي موجب الفانتيازيس الت، اسکروتوم يا ولوا مي شود . التهاب راست روده مزمن در زنان و مردان هم جنس باز گاهي موجب تنگي شديد مقعد، انسداد رکتوسيگموئيد و فيستول مي شود.

تشخيص آزمايشگاهي

الف ) نمونه

نمونه مورد آزمايش معمولا چرک ، خيارک يا ماده بيوپسي شده مي باشد . در رنگ آميزي از ترشحات فوق به ندرت مي توان ذرات کلاميديا را شناسايي کرد .

ب ) کشت

نمونه مورد آزمايش را به کشت سلولي McCoyوارد مي کنند . جهت کاهش آلودگي با ساير باکتري ها از آمينوگليکوزيد استفاده مي شود ( ولي نمي توان از پني سيلين استفاده کرد ) . عامل عفونت را از روي شکل ظاهري آن و تست هاي سرولوژي شناسايي مي کنند .

ج ) سرولوژي

ساده ترين روش براي پي بردن به وجود آنتي بادي ها معمولا تست ثبوت کمپلمان است . اين تست حدود 2 تا 4 هفته پس از شروع عفونت، مثبت مي شود. در اين زمان افزايش حساسيت پوستي قابل رويت است . تيتر آنتي بادي در حال افزايش و يا تيتر بيش از 64/1 ، دليل بر عفونت فعال است. چنانچه عفونت لنفوگرانولوم ونروم بر اساس درمان ريشه کن شود، تيتر CFکاهش مي يابد . تست ايمونوفلورسنس در تشخيص سرولوژي LGV، ارزش چنداني ندارد ، زيرا آنتي بادي هايي که در اين بيماري ايجاد مي شود، با آنتي ژن ساير کلاميدياها واکنش مي نمايد .

ايمني

در مواردي که درمان انجام نشود ، بيماري به صورت مزمن در مي آيد و عامل بيماري به مدت طولاني احتمالا سال ها در بدن باقي مي ماند . درباره ايمني فعال اطلاعات کمي موجود است . آنتي بادي ها و ايمني سلولي در بسياري از عفونت هاي کلاميديايي يافت مي شود.

درمان

درمان بيماري در مراحل اوليه عفونت با استفاده از سولفوناميدها و تتراسايکلين داراي نتايج رضايت بخشي بوده است .چنانچه درمان موجب کاهش ميزان آنتي بادي ثبوت کمپلمان شود، دليلي بر از بين رفتن عامل عفوني در بدن مي باشد . درمان در مراحل نهايي عفونت با جراحي همراه خواهد بود .

اپيدميولوژي و کنترل

با اينکه ميزان شيوع اين بيماري در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري بيش از ساير نقاط دنيا مي باشد، اما از تمام نقاط دنيا گزارش شده است . اين بيماري اگرچه از طريق تماس جنسي سرايت مي کند اما اين باکتري گاهي از طريق ملتحمه چشم وارد بدن مي گردد که به التهاب چشم با سندرم اکولوگلاندولار منجر مي گردد.

منبع اين بيماري معمولا مجراي تناسلي و مقعد افراد آلوده مزمني هستند که بدن علائم ظاهري مي باشند . کارکنان آزمايشگاه که در معرض آلودگي باکلاميديا تراکوماتيس سروتيپ هاي L1، L2، L3هستند گاهي دچار پنومي کلاميديايي با آدنوپاتي در ناف و ناحيه مدياستن مي شوند . از تتراسايکلين يا اريترومايسين در درمان اين گونه عفونت ها مي توان استفاده کرد .

اقدامات پيشگيري که در ساير بيماري هاي جنسي توصيه مي شود، در اين مورد هم بايد انجام گيرد . راه عمده براي کنترل سرايت بيماري ، يافتن موارد آلوده و درمان سريع آنها است .

کلامیدیا

روش پی سی آر کیفی  (Qualitative PCR) :

Real Time - PCR

هزینه بیماران آزاد : 776000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 367000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 367000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 159000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 270000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 124000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 241000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

ELISA:

IgG

هزینه بیماران آزاد : 77000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 40000ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 40000ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 16000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 26000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 15000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 19000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

   

IgA

هزینه بیماران آزاد : 77000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 40000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 40000ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 16000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 26000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 15000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 19000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

Threesome