اپشتن بارویروس (EBV)

کلیات

 

ويروس اپشتن بار (ويروس (EB هر پس ويروسي است که در همه جا وجود دارد. اين ويروس عامل بيماري مونونوکلوز عفوني حاد، لنفوم بورکيت، سرطان بيني و گلو و اختلالات لنفوپروليفراتيو در افراد مبتلا به نارسايي ايمني می­باشد.

خصوصيات ويروس

ژنوم DNA ويروس EB حاوي حدود Kbp172 بوده و محتويات گوانين و سيتوزين آن حدود 59 درصد است و حدود صد ژن دارد. دو تيپ ويروس (EBV-2 و EBV-1) بر پايه تفاوت ژن هاي آنتي ژن هاي هسته اي نهفتگي (EBERs و EBNAS) دسته بندي می­شوند.

عفونت اوليه

ويروس EB معمولاً به وسيله بزاق آلوده منتقل می­شود و عفونت را در دهان و گلو آغاز می­کند. تکثير ويروس در سلول هاي اپي تليال حلق و غدد بزاقي (يا لنفوسيت هاي B سطحي) رخ می­دهد. برخي از افراد، مقدار کمي از ويروس را هفته ها يا ماه ها بعد از آلودگي به محيط اطراف پخش می­­کنند. سلول هاي B آلوده عفونت را از اوروفارنکس به کل بدن منتقل می­­کنند. در افراد طبيعي، اکثر سلول هاي آلوده با ويروس از بين می­­روند، فقط تعداد کمي از لنفوسيت هاي آلوده در سراسر زندگي در ميزبان باقي می­­مانند. عفونت اوليه در کودکان معمولاً تحت باليني است ولي در بالغين جوان، معمولاً مونونوکلئوز عفوني ايجاد می­­شود.

بيماري مونونوکلئوز در واقع ترنسفورماسيون پلي کلونال سلول هاي B است. سلول هاي B آلوده به EBV ايمونوگلوبولين سنتز می­­کنند. وجود اتوآنتي بادي ها، نشان دهنده بيماري است. آنتي بادي هتروفيل که با آنتي بادي کلاسيک است، واکنش می­­کند.

فعاليت مجدد ويرس هاي نهفته

EBV به عنوان عاملي براي لنفوم بورکيت، کارسينوم نازوفارنکس، بيماري هوچکين و برخي لنفوماهاي ديگر شناخته شده است.

يافته هاي باليني

اکثر عفونت هاي اوليه در کودکان بدون علائم باليني هستند، در کودکان و نوجوانان سندرم کلاسيک مونونوکلئوز عفوني در عفونت اوليه مشاهده می­­شود. EBV همراه با سرطان هاي گوناگون گزارش شده است.

الف) مونونوکلئوز عفوني

بعد از دوره کمون که حدود 30 تا 50 روز است علائم بيماري به صورت سردرد، بي قراري، خستگي و گلودرد بروز می­­کند. بزرگ شدن غدد لنفاوي و طحال از مشخصات اين بيماري است برخي از بيماران دچار التهاب کبد می­شوند.

اين بيماري حدود 2 تا 4 هفته طول می­­کشد و سپس خود به خود بهبود می­­يابد. در هنگام بيماري افزايشي در تعداد گلبول هاي سفيد خون در خصوص لنفوسيت هاي مشاهده می­­شود تعداد زيادي از اين لنفوسيت ها، بزرگ بوده و لنفوسيت هاي T اتيپيک نام دارد.

در برخي از افراد، تب با شدت کم و بي قراري به مدت چندين هفته يا ماه ها بعد از بيماري حاد ادامه دارد. عوارض اين بيماري در افراد طبيعي نادر است.

ب) لکوپلاکی مويي در مخاط دهان

اين ضايعه، رشدي مانند زگيل دارد که در روي زبان برخي از بيماران آلوده با HIV و بيماران گيرنده پيوند ظاهر می­­شود. در اين ضايعه، ويروس EB به طور موضعي در سلول هاي اپي تليال تکثير می­يابد.

ج) لنفوم بورکيت

EBV با ايجاد لنفوم بورکيت (تومورفک در کودکان آفريقايي و بالغان جوان) همراه است بيشتر تومورهاي آفريقايي (بيش از90 درصد) داراي DNAي ويروس EB هستند و آنتي ژن 1-EBNA را بيان می­کنند در ساير نقاط جهان، تنها 20 درصد لنفوم بورکيت داراي DNAي ويروس EB هستند. حدس زده می­شود که ممکن است EBV در مرحله اول لنفوم بورکيت توسط ناميرا کردن B سل نقش داشته باشد. يک فاکتور شناخته شده باعث در نهايت، جابجايي کروموزومي بارزي وجود دارد که در ژن هاي ايمونوگلوبولين اتفاق می­­افتد و باعث به هم خوردن تنظيم بيان پروتوانکوژن C-MYC می­­شود.

د) کارسينوم نازوفارنکس

اين بيماري سرطان سلول هاي اپي تليال در مردان چيني است. DNAي ويروس EB در سلول هاي سرطاني نازوفارنکس يافت می­­شود و بيماران داراي مقادير زيادي آنتي بادي صد ويروس EB هستند.EBNA1  و  LMP1بيان می­­شوند. به نظر می­­رسد عوامل ژنتيکي و محيطي در ايجاد کارسينوم نازوفارنکس دخيل باشند.

ه) بيماري لنفوپروليفرواتيو در افراد مبتلا به نارسايي ايمني:

بيماران نقص ايمنی در معرض ابتلا به بيماري لنفوپروليفراتيو حاصل از ويروسEB  قرار دارند و گاهي اين بيماري در آن ها کشنده است. 1 تا 10 درصد بيماران دريافت کننده پيوند، دچار اختلالات لنفوپروليفراتيو حاصل از ويروس EB می­­شوند که اغلب هنگام بروز عفونت اوليه رخ می­­دهد. اين ها ممکن است اغلب هنگام بروز عفونت اوليه رخ می­­دهد. اين ها ممکن است پروليفراسيون پلي کلونال B سل باشند که ناهنجاري کروموزومي شبيه لنفوم بروکيت را نشان نمی­­دهد، لنفوماهاي مهاجم مونوکلونال B سل نيز ممکن است ايجاد شوند.

بيماران ايدزي مستعد لنفوماهاي وابسته به EBV و لوکوپلاکي مويي شکل دهاني-زباني هستند. در واقع تمامي لنفوماهاي غيرهوچکيني سيستم اعصاب مرکزي، وابسته به EBV هستند، در حالي که 50 درصد لنفوماهاي سيستميکEBV  مثبت هستند. به علاوه به نظر می­رسد در 50 درصد از موارد EBV همراه با بيماري هوچکين کلاسيک ارتباط داشته باشد و ژنوم EBV در سلول هاي بدخيم و يداستنبرگ يافت شود.

تست هاي سرولوژي براي رديابي آنتي بادي عليه، آنتي ژن هاي ويروسي، بيش از آنتي بادي هتروفيل قابل اعتماد است و براي اثبات تشخيص منونوکلئوز EBV به کار گرفته می­­شود وجود عفونت EBV را می­توان با يافتن يکي از موارد زير اثبات کرد:

1 ـ آنتي بادي IgM در برابر VCA

2 ـ وجود آنتي بادي VCA و فقدان آنتي بادي EBNA

3 ـ افزايش آنتي بادي ها در برابر VCA و آنتي ژن اوليه يافتن آنتي بادي هاي VCA و EBNA نشان دهنده آن است که فرد قبلاً عفونت داشته است. توليد آنتي بادي در برابر EBNA موجب تخريب سلول هاي آلوده می­­شود و اين امر معمولاً نشانگر کنترل بيماري فعال توسط سلول T می­­باشد.

هيچگونه واکسني در رابطه با ويروس EB وجود ندارد.

اسيکلووير در طي دوره تجويز، انتشار ويروس EB را از دهان و گلو کاهش می­­دهد، اما بر روي سلول هاي B ناميرا آلوده با ويروس EB موثر نمی­­باشد. آسيکلووير هيچ گونه تاثيري بر روي علائم بيماري مونونوکلئوز ندارد و معلوم نيست که در درمان لنفوم ناشي از ويروس EB در بيماران مبتلا به نارسايي ايمني مفيد باشد.

انتقال انتخابي از سلول هاي T واکنش دهنده با ويروس EB، در درمان بيماري لنفوپروليفراتيو ناشي از ويروس EB، اميداوار کننده نشان داده شده است.

 

اپشتن بارویروس

روش پی سی آر کیفی  (Qualitative PCR) :

Real Time - PCR

هزینه بیماران آزاد : 776000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 367000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 367000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 159000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 265000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 118000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 236000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

 

ELISA:

IgG

هزینه بیماران آزاد : 77000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 40000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 40000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 16000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 26000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 11000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 23000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

   

IgM

هزینه بیماران آزاد : 77000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 40000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 40000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 16000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 26000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 11000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 23000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

   

EBNA IgG

هزینه بیماران آزاد : 77000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 40000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 40000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 16000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 26000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 11000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 23000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

 

خصوصيات ويروس

ژنوم DNA ويروس EB حاوي حدود Kbp172 بوده و محتويات گوانين و سيتوزين آن حدود 59 درصد است و حدود صد ژن دارد. دو تيپ ويروس (EBV-2و EBV-1) بر پايه تفاوت ژن­هاي آنتي­ژن­هاي هسته­اي نهفتگي (EBERsو EBNAS) دسته­بندي مي­شوند.

Threesome