ويروس هپاتيت HDV) G)

ويروس هپاتيت D

ويروس هپاتيت D، ويروسي ناقص است که پوشش HBsAg را براي انتقال، از ويروس هپاتيت B  دريافت مي دارد و اغلب با موارد خيلي شديدي از هپاتيت در بيماران HBsAgمثبت در ارتباط است.

عفونت HDV به وجود عفونت با HBV وابسته است، عفونت حاد نوع D به طور همزمان با عفونت HBV( عفونت مشترک ) يا به صورت عفونت بعدي در فردي که به طور مزمن با HBV آلوده شده است رخ مي دهد. در عفونت مشترک، آنتي بادي در برابر آنتي ژن HD، ديرتر در مرحله حاد عفونت توسعه مي يابد و ممکن است تيتر آن کم باشد . آزمايش هايي براي اثبات وجود HDAg يا RNA از HDV در سرم يا براي وجود آنتي HDV از نوع IgM اختصاصي ترجيح داده مي شود. تمام علائم تکثير HDV در دوره نقاهت ناپديد مي شود، حتي آنتي بادي هاي HDV ممکن است بعد از چند ماه يا چند سال ناپديد شود. در هر حال، عفونت بعدي با HDV معمولا به پايداري عفونت با HDV( بيش از 70 درصد از موارد ) منجر مي شود. مقدار زيادي از آنتي HD از نوعIgM و IgGو همچنين مقدار RNA HDV و HDAg پايدار مي باشد. عفونت بعدي با HDV ممکن است در ارتباط با هپاتيت برق آسا باشد.

ويروس هپاتيت دلتا در سراسر دنيا يافت شده است اما در بين افراد ساکن در ايتاليا، خاورميانه، آسياي مرکزي، آفريقاي غربي و آمريکاي جنوبي شيوع بيشتري دارد.  HDVتمام گروه هاي سني را آلوده مي سازد. افرادي که تزريق خون مکرر را دريافت داشته اند و يا کساني که در تماس نزديک با آنها بوده اند در معرض خطر قرار دارند. به نظر می رسد که راه های عمده انتقال ويروس دلتا مشابه ويروس هپاتيت  Bو سنتز HBsAg بستگي دارد. زيرا ويروس دلتا، ويروسي ناقص است. ويروس هپاتيت B،  پوشش HBsAg را براي HDV فراهم مي سازد. دوره کمون اين بيماري از 2 تا 12 هفته متفاوت است و در ناقلين ويروس هپاتيت  Bکه با ويروس دلتا آلوده شده اند کوتاهتر از افراد حساسي است که همزمان با ويروس هپاتيت  Bو ويروس دلتا آلوده شده اند. HDV از مادر به جنين منتقل مي شود، اما خوشبختانه، شيوع آن در مناطقي از دنيا ( مانند آسيا ) به فراواني انتقال HBV از مادر جنين نمي باشد.

ویروس هپاتیت (HDV) D

روش پی سی آر کیفی  (Qualitative PCR) :

Real Time - PCR

هزینه بیماران آزاد : 1117000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 501000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 501000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 228000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 349000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 161000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 310000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

ELISA:

IgM

هزینه بیماران آزاد : 116000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 63000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 63000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 37000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 16000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 33000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

   

total Ab

هزینه بیماران آزاد : 116000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 63000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 63000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 22000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 37000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 33000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

Threesome