ویروس هپاتیت HGV) G)

ويروس هپاتيت G

ويروس هپاتيت G، از بسياري از جهات شبيه ويروس هپاتيت Cمي باشد . HGV، يک فلاوي ويروس بوده و از طريق خون منتقل مي شود و امکان پيدايش هپاتيت مزمن وجود دارد . رديابي ژنوم اين ويروس از طريق RT-PCR يا هر روش ديگري که توانايي رديابي RNA  را داشته باشد امکان پذير مي باشد .

Threesome