هرپس ویروس انسانی 8 (HHV 8)

هر پس ويروس انساني تيپ 8

هرپس ويروس جديدي اولين بار در سال 1994، به نام هرپس ويروس در ارتباط با سارکوم کاپوزي ( KSHV) ، از نمونه هاي بيماران مبتلا به سارکوم کاپوزي به دست آمده است. KSHV  لنفوتروپيک بوده و به ويروس EB و هر پس ويروس siamiri شباهت بسياري در مقايسه با ساير هرپس ويروس هاي شناخته شده دارد. ژن KSHV داراي چندين ژن مشابه ژن های سلولی بوده که در تکثير سلول و پاسخ ميزبان ( گيرنده کموکين ها، سيتوکين ها، سايکلين D) دخالت دارند. اين ژن ها ممکن است در پاتوژنز ويروس همکاري نمايند. تصور شده است که KSHV، عامل سارکوم کاپوزي، تومورهاي عروقي مرکب از سلول هاي مخلوط شده و لنفوم هاي برخي از حفره هاي بدن در بيماران مبتلا به ايدز و بيماري چند کانوني کاستل من مي باشد.

KSHV مانند ساير هر پس ويروس ها در همه جا يافت نمي شود. حدود 5 تا 10 درصد از مردم آمريکا، تست هاي سرولوژي مثبت از عفونت با KSHV دارند. به نظر مي رسد که اين ويروس از طريق تماس جنسي در بين مردان هموسکسوئل منتقل مي شود، زيرا در اين افراد شيوع آنتي بادي ضد ويروس بيشتر است ( 30 تا 60 درصد ) .

اين عفونت در آفريقا ، شايع است ( بالاي 50 درصد ) و عفونت در اوايل زندگي در مسيري غير از تماس جنسي ، شايد در طول تماس با ترشحات بزاقي انتقال مي يابد. اين ويروس در بزاق مشاهده شده و از طريق پيوند کليه انتقال مي يابد.

ويروس مي تواند از طريق پيوند بافت يا مکان هايي که دريافت کنندگان در خطر بيماري هاي وابسته به KSHV هستند، منتقل شود. DNA ويروسي را مي توان در نمونه هاي بيمار با استفاده از PCR، مشاهده کرد. روش هاي سرولوژيک جهت اندازه گيري آنتي بادي پايدار عليه KSHV با استفاده از روش ايمونوفلورسنس ، وسترن بلات و الايزا موجود است.

کشت مستقيم ويروس مشکل و غير عملي است. فوسکارنت ، گان سيکلووير و سيدوفووير عليه تکثير KSHV فعال هستند. ميزان بيماري سارکوم کاپوزي به مقدار زيادي در بيماران HIV مثبت ، به دليل درمان ضد رتروويروسي مؤثر کاهش پيدا کرده است. اين موضوع منعکس کننده نظارت ايمني عليه سلول هاي آلوده به KSHV است.

Threesome