ویروس TTV

ویروس TTV

ویروس TTV یک ویروس جدید انسانی می باشد که برای اولین بار Nishazawa در ژاپن آن را معرفی نمود و نام آن را Transfusion Transmitted Virus نهاد و این ویروس را مسئول هپاتیت ناشی از انتقال خون دانست.

Threesome