آستروویروس

کليات : 

آسترو ويروس ها حدود 28 الي 30 نانومتر قطر دارند. اين ويروس ها داري RNA تک رشته اي با پلاريته مثبت هستند. حداقل 8 سروتيپ از ويروس هاي انساني شناسايي شده اند.

بيماري زايي :

آسترو ويروس ها بيماري اسهالي ايجاد مي کنند و در مقادير بسيار بالا از مدفوع دفع مي شوند.

راه هاي انتقال :

آسترو ويروس ها توسط روش مدفوعي – دهاني از طريق غذا يا آب آلوده و يا از طريق شخص به شخص منتقل مي شوند. اين ويروس ها براي نوزادان و کودکان، سالمندان مقيم آسايشگاهها و افراد با نقص ايمني، پاتوژن محسوب مي شوند.  آنها ممکن است براي دوره هاي طولاني توسط بيماران نقص ايمني دفع شوند.

آستروویروس 

روش پی سی آر کیفی  (Qualitative PCR) :

Real Time - PCR

هزینه بیماران آزاد : 776000ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 367000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 367000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 159000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 265000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 118000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 236000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

 

Threesome