ویروس BK

کلیات :

خانواده پوليوما ويريده که تنها ويروس شناخته شده آن پوليوما ويروس است. ژنوم اين ويروس ها DNAدو رشته اي حلقوي مي باشد. ويروس هاي BK  و JCاعضاي خانواده ويروس هاي پوليوما بوده و معمولا عفونت بدون علائم ايجاد مي کنند ، اما موجب بيماري هاي کليوي و لکوانسفالوپاتي چند کانوني پيشرونده (PML) در بيماران دچار اختلال ايمني نيز مي شوند.

ويروس هاي BK  و JCدر کل جامعه پراکنده هستند. علت آن است که آنتي بادي اختصاصي در سرم 70 تا 80 درصد بزرگسالان وجود دارد. عفونت معمولا در اوايل کودکي رخ مي دهد. هردوي اين ويروس ها ممکن است در کليه افراد سالم ، بعد از عفونت اوليه باقي بمانند و به هنگام ضعيف شدن سيستم ايمني ميزبان (به عنوان مثال هنگام پيوند کليه) يا در هنگام بارداري ، دوباره فعال شوند.

ويروس BKعامل سيستيت هموراژيک در دريافت کنندگان پيوند مغز استخوان است. اين ويروس عامل نفروپاتي وابسته به پوليوما ويروس در دريافت کنندگان پيوند کليه است. نفروپاتي وابسته به پوليوما ويروس ، بيماري خطرناکي است که در 5 درصد دريافت کنندگان رخ داده و در 5 درصد موارد منجر به رد پيوند کليه مي شود.

ويروس JCعامل لوکوانسفالوپاتي چند کانوني پيشرونده ، بيماري مغزي کشنده که در برخي از افراد مبتلا به اختلال سيستم ايمني رخ ميدهد ، مي باشد. PMLدرحدود 5 درصد از بيماران مبتلا به ايدز رخ مي دهد. اين دو ويروس از نظر آنتي ژني متفاوت می باشند ، ولي هر دو آنتي ژن Tتوليد مي کنند که مشابه آنتي ژن Tدر ويروس SV40است. اين ويروسهاي انساني مي توانند سلولهاي جوندگان را ترانسفورم کرده و در بچه همستر تومور ايجاد کنند. ويروس JCدر ارتباط با تومورهاي مغزي انسان بوده ولي نقش اتيولوژيک آن هنوز به اثبات نرسيده است.

سندروم هاي باليني :

عفونت اوليه اغلب اوقات بدون علائم است. ويروس هاي  BKو JC  در ادرار 40 درصد از بيماران مبتلا به نارسايي ايمني يافت مي شوند. اين ويروس ها در حاملگي نيز دوباره فعال مي شوند، اما اثري بر روي جنين ندارند.

ظاهرا تنگي پيشابراه در گيرندگان پيوند کليه و التهاب هموراژيک مثانه در گيرندگان پيوند مغز استخوان ، در ارتباط با ويروس BKمي باشند. PML، بيماري تحت حادي است که همراه با از دست دادن ميلين مي باشد که توسط ويروس JC، در بيماران مبتلا به نارسايي ايمني همانند بيماران مبتلا به AIDSپديد مي آيد. همان طور که از نام اين بيماري پيداست ، در مبتلايان چندين علائم عصبي بروز مي کند که نمي توان آنها را به يک آسيب آناتوميک نسبت داد. تکلم ، بينايي ، هماهنگي در اعمال ، حافظه و يا مجموعه اي از اعمال ، مختل شده و سپس بازوها و پاها فلج شده و به مرگ بيمار منتهي مي شود. افرادي که در آنها PMLاثبات شود معمولا 1 تا 4 ماه زنده مي مانند و اکثرا طي 2 سال از بين مي روند.

راه هاي انتقال :

عفونت هاي پوليوما ويروس ها در همه جا وجود داشته و تا سن 15 سالگي اکثر افراد به ويروس هاي BK  و JCمبتلا مي شوند. احتمالا اين ويروس از راههاي تنفسي منتقل مي شوند. عفونت هاي مخفي ، در افراد با اختلال در سيستم ايمني در نتيجه بيماري AIDS، پيوند اعضا يا حاملگي ، ممکن است دوباره فعال شوند. حدود 10 درصد از افراد مبتلا به AIDS  در اثر اين ويروس به PMLمبتلا شده و 90 درصد ازچنين مواردي منجر به مرگ بيمار مي شود.

تشخيص آزمايشگاهي :

تشخيص  PMLتوسط PCRو رديابي DNAويروس در مايع مغزي – نخاعي و MRIيا شواهد (CT  (Computed Tomographicاز بافت اثبات مي شود. در بيوپسي يا اتوپسي از بافت مغز ، کانون هاي فاقد ميلين احاطه شده توسط اليگودندروسيت ها با انکوزيون هاي مجاور به مناطق فاقد ميلين مشاهده مي شوند. لکوانسفالوپاتي (به مفهوم وجود آسيب هايي فقط در ماده سفيد) قابل مشاهده مي باشد. پاسخ التهابي سلولي اندکي ايجاد مي شود. از ايمونوفلورسنس ، ايمونوپراکسيداز، شناساگرهاي DNA، PCRدر مايع مغزي – نخاعي و ادرار يا ماده بيوپسي مي توان براي تشخيص ويروس استفاده نمود.

در آزمايش هاي سيتولوژي ادرار، وجود سلولهاي بزرگ با انکلوزيون هاي متراکم بازوفيل درون هسته اي مشابه سيتومگالوويروس بيانگر عفونت ناشي از ويروس JCيا BKمي باشد. جداسازي ويروس هاي BK  و JCدر کشت هاي بافتي دشوار مي باشد ، بنابراين براي تشخيص از اين روش استفاده نمي کنند.

درمان :

هيچگونه درمان خاصي براي عفونت هاي ناشي از پوليوماويروس ها وجود ندارد. کاهش شرايط بروز اختلال در سيستم ايمني که امکان فعال شدن مجدد پوليوماويروس ها و بروز علائم را در پي دارند را کار موثري است.

 

ویروس BK

روش پی سی آر کیفی  (Qualitative PCR) :

Real Time - PCR

هزینه بیماران آزاد : 776000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان تامین اجتماعی : 367000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان خدمات درمانی : 367000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان نیروهای مسلح : 19000 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران مخصوص کارکنان : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بیمه ایران وزارت نیرو : 270000 ریال

 

هزینه بیمه شده سازمان شهرداری : 124000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک تجارت : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک کشاورزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک سینا : 241000 ریال

 

هزینه بیمه شده بانک مرکزی : 0 ریال

 

هزینه بیمه شده شرکت نفت : 0 ریال

Threesome