پذیرش

در این بخش نسخه های بیماران مورد بررسی قرار گرفته و پذیرش نسخه ها براساس تعرفه نظام پزشکی وبرمبنای بیمه های مختلف و آزاد صورت می گیرد.

Threesome