نمونه گیری

نمونه گیری توسط پرسنل مجرب و کارآزموده آزمایشگاه صورت می گیرد. همکاری با پرسنل بخش نمونه گیری کمک شایانی به ارائه جواب های دقیق می کند.

Threesome