جواب دهی

نتایج آزمایشات انجام شده پس از تائید مسئول هر بخش به مسئول فنی ارائه می گردد و پس از تائید نهایی نتایج توسط مسئول فنی آزمایشگاه، جواب ها در کمترین زمان ممکن به بیماران تحویل داده می شود.

زمان جواب دهی آزمایشات تشخیص مولکولی 7 روز پس از نمونه گیری می باشد و نتایج آزمایشات اورژانس نیز ظرف مدت 24 ساعت آماده می باشد.

Threesome