بخش سرولوژی

در این بخش آزمایشاتی که بر اساس وجود آنتی بادی و آنتی ژن در خون می باشد مانند HIV P24, HIV Ab , HBs Ag , HCV Ab و تست های تکمیلی هپاتیت C و ایدز و... جهت بررسی بیماری های مختلف ویروسی وعفونی انجام می گیرد.

Threesome