بخش مولکولی

این بخش شامل بخش های مختلف می باشد:

1. بخش استخراج (DNA Extraction):

 استخراج DNA  یا RNA از منابع مختلفی شامل نمونه های خون کامل، بافت های مختلف ، استم سل و ... با استفاده از کیت های مختلفی نظیر Qiagen، Roche و000 صورت می گیرد.

2. بخش PCR:

در این بخش با به کارگیری روش های Real-Time PCR, RT-PCR, PCR و RFLP کلیه آزمون های مرتبط با بیماری های ویروسی ومیکروبی به صورت کمی وکیفی انجام می گیرد و همچنین تعیین ژنوتیپ ویروس های HCV,HBV,HPV در این بخش امکان پذیر است. این بخش مجهز به دستگاه های مورد نیاز بخش مولکولی شامل انواع دستگاه های ترموسایکلر PCR Real-Time  PCR ,و دستگاه Cobas TaqMan  که همگی مورد تائید سازمان غذا و داروی امریکا(FDA)   می باشند، است.

فهرست آزمایش های قابل انجام در این بخش را در قسمت لیست آزمایشها می توانید مشاهده کنید.

3. بخش Viral Load:

در این بخش از آزمایشگاه، نمونه ی بیماران جهت تعیین تعداد ذرات ویروس در خون مورد بررسی قرار می گیرد. تعداد ویروس موجود در خون بیماران پس از استخراج DNA یا RNA، توسط دستگاه Cobas TaqMan ساخت کمپانی Roche که دارای تائید FDA می باشد، تعیین می گردد. پس از آماده شدن نتایج و تائید توسط مسئول فنی و در صورت لزوم مصاحبه با بیمار گزارش می شوند.

Threesome