بررسي حضور ژنوتيپ هاي مختلف ويروس هپاتيت C در سرم، سلول هاي تك هسته اي خون محيطي و نمونه بيوپسي كبد بيماران مبتلا به عفونت مزمن هپاتيت C

چکیده

و يروسي هپاتوترو پيك است، گزارشاتي مبني بر حضور اين و يروس در ،C زمينه و هد ف: گرچه و يروس هپا تيت
مناطق خارج كبدي از جمله سلول هاي تك هسته اي خون محيطي وجود دارد. در اين مطالعه روي عفونت هاي مخلوط
و هم چنين ژنوتيپ هاي متفاوت اين و يروس در پلاسما، سلو ل هاي تك هسته اي خون محيطي و نمونه بيوپسي كبد بیماران مبتلا به عفونت مزمن هپاتیت
.بررسي شد

دانلود فایل PDF

Download
Prevalence and Clinical Significance of Hepatitis B Basal Core
Molecular epidemiology of hepatitis C
Brain-DerivedNeurotrophic Factor Predicts Physical
Occult Hepatitis C Virus Infection in Iranian
Hepatitis C Virus - Proteins, Diagnosis, Treatment and New
The Effect of GBV-C Infection on CD4 Count and Viral Loads in Patients
Lichen planus is not associated with human
Molecular Epidemiology of HIV Type 1 Infection in Iran
Recombinant Outer Capsid Glycoprotein (VP7) of Rotavirus
Prevalence of Occult Hepatitis C Virus Infection
High-Risk and Low-Risk Human Papillomavirus
Prevalence and risk factors of
Detection of rtN236T mutation associated with adefovir dipivoxil
Distribution of Hepatitis C Virus Genotypes in Iranian Chronic Infected
Asymptomatic seminal infection of herpes simplex virus
Drug-Related Mutational Patterns in Hepatitis B Virus (HBV) Reverse Tran-scriptase Proteins From Iranian Treatment-Naïve Chronic HBV Patients
Prevalence of Transmitted HIV Drug Resistance in Iran
Hepatitis B virus surface protein mutations clustered mainly
The Frequency of HHV-8 Infection in Otherwise Healthy Blood Do-nors as Well as Renal Allograft Recipients Living in Iran
Hepatitis E virus infection in patients
Influencing Factors on the Outcome and Prognosis of Patients With HBV
Occult Hepatitis C Virus Infection in Candidates for Liver Transplant With
Distribution of Hepatitis C Virus Genotypes Among Azerbaijani Patients in
Prevalence and Risk Factors of Hepatitis C Virus Infection in Amol City, North
GB Virus CHepatitis G Virus Envelope Glycoprotein E2 Computational
Relationship between Breast Feeding and Obesity in Children with Low
Prospective Study of BK Virus Infection and Nephropathy
Trim 22
Hepatic Steatosis Prevalence and HostViral Risk Factors in
Seroepidemiology of human T-cell lymphotropic virus among
Mutations in the NS5A gene of hepatitis C virus subtype 1b
A Population Based Study on Hepatitis B Virus in Northern Iran, Amol
MCV-Case Report In Iran-final paper
JCV in Brain-17
Reduction in Prevalence of Hepatitis B Surface Antigen Among Intravenous
Detection of HSV-1 DNA in the Semen of Infertile Men and
Detection of human T-cell lymphotropic virus Type-1
Prevalence of human herpesvirus 8 infection in Iranian
Detection of cytomegalovirus (CMV) antibodies or DNA
In VitroInhibitory Effects of the Herbal-Marine Compound HESA-A
Incidence of BK Virus Nephropathy (BKVN) in Renal
Does Low Birth Weight Predict
Prevalence and Genotype Distribution of Human Papillomavirus in the Genital Tract of Men in Tehran, Iran
Distribution of Human Papillomavirus Genotypes in Iranian Women According to the Severity of the Cervical Lesion
MCPyV and HPV infections in Cervix
HCV VLP
MCPyV in Brain
High Resolution Melting Curve Assay for Detecting rs12979860
Prevalence and risk factors
Frequency of YMDD mutations in
Evaluation of in vitro antiviral activity of Chelidonium majus L. against herpes simplex virus type-1
Association of Mycosis Fungoides and Large Plaque Parapsoriasis with Human Herpes Virus 8
Prevalence of Non Alcoholic Fatty Liver Disease and Its
Cytomegalovirus Disease in Children With Acute Lymphoblastic Leukemia in the Nontransplant Setting Case Series and Review of the Literature.
Surface protein mutations in chronic hepatitis B patients who received hepatitis B vaccine therapy
Threesome