درخواست ارسال جواب

برای دریافت نسخه کتبی جواب آزمایش و قبض پرداختی خود، درخواست خود را در فرم زیر ثبت نمائید.

سوالات متداول

شماره قبض و رمز خود را می توانید در رسید قبض دریافت شده از آزمایشگاه و یا آدرس اینترنتی که به صورت پیامک برایتان ارسال شده است پیدا کنید.

همکاران ما در اولین زمان ممکن بعد از حاضر شدن جواب، نسخه کتبی جواب به همراه قبض پرداختی را به آدرس انتخابی شما ارسال خواهند کرد.