شرایط آزمایش

برای انجام آزمایش های ویروسی نیاز به هیچ گونه اقدام و آمادگی خاصی وجود ندارد. بدون نیاز به ناشتا بودن، فرد می تواند به آزمایشگاه مراجعه کند و نمونه مورد نظر از او گرفته شود.


برای انجام آزمایش های ویروسی نیاز به هیچ گونه اقدام و آمادگی خاصی وجود ندارد. بدون نیاز به ناشتا بودن، فرد می تواند به آزمایشگاه مراجعه کند و نمونه مورد نظر از او گرفته شود.