کلیات هرپس ويروس انساني هشت (HHV-8)

HHV-8 یا هرپس ویروس انسانی تیپ 8، هرپس ويروس مرتبط با ساركوم كاپوزي (KSHV) نيز ناميده مي­شود، توانایی آلوده کردن لنفوسیت های B را دارد. ويروس بين افراد همجنس ­باز از راه جنسي و در سنين پايين تر از راه­هاي غيرجنسي نیز انتقال مي­يابد. ويروس در بزاق شناسايي شده و از طريق پيوند كليه نيز انتقال يافته است.