سایتومگالوویروس (CMV) چیست؟

سایتومگالوویروس (CMV) چیست؟ سیتومگالوویروس (CMV)

دسته‌بندی : سیتومگالوویروس (CMV) |
در گروه : بیماران

سایتومگالوویروس (CMV) عضوی از خانواده هرپس ویروس‌ها هستند.

سایتومگالوویروس و سرخجه عوامل اصلی ايجاد نقائص مادرزادی در نوزادان هستند.

در ميزبان‌های طبيعی اغلب، عفونت تحت بالينی (عفونت خفیف و غیرآشکار) است و پس از يک دوره نهفتگي 4 تا 8 هفته‌ای، سندرمی مشابه منونوكلئوز عفونی ايجاد می‌شود. CMV باعث ايجاد عفونت پايدار و مخفی معمولا بدون بروز علائم مشخص در لكوسيت‌های تک هسته‌ای و اعضايی مانند كليه، قلب و غدد ترشحی (بخصوص بزاقی) می‌گردد تا فرد ضمن حمل ويروس تا پايان عمر، آن را در بزاق، ادرار، منی، ترشحات واژن و شير منتشر کند.

ویروس منتقل شده به جنين از طريق جفت، امروزه شايع‌ترين عامل ويروسی آسيب زننده به جنين است. بيماری انكلوزيون سايتومگاليک منتشر غالبا ناشی از عفونت اوليه مادری است.

بر خلاف سرخجه، سن حاملگی در هنگام عفونت مادری، بر بروز بيماری در جنين تاثيرگذار نيست.