راه های انتقال تبخال تب خال تناسلی و تب خال دهانی

 HSV-1 (عامل اصلی تبخال لب) معمولا با تماس دهانی (بوسيدن) يا از طريق خوردن آب از ليوان مشترک، مسواك مشترک يا ساير اشياي آلوده به بزاق انتشار می‌یابد.

 (عامل تبخال تناسلی) HSV-2 از طريق تماس جنسی، خودتلقيحی يا از مادر آلوده به نوزاد انتشار می‌یابد. احتمالا HSV-2  به عنوان كوفاكتوري براي ويروس پاپيلوما با سرطان گردن رحم در ارتباط باشد.