انتقال سرخجه

دسته‌بندی : سرخجه |
در گروه : بیماران

زمانیکه فرد آلوده به ویروس عطسه یا سرفه می کند، قابلیت انتشار ویروس فراهم می شود. هم چنین یک زن باردار می تواند ویروس را به جنین در حال رشد خود نیز منتقل کند. فرد مبتلا می تواند بیماری را از یک هفته قبل از بروز راش ها تا یک هفته پس از راش ها، انتقال دهد. با این وجود در 25 تا 50% از افراد مبتلا ممکن است هیچگونه علامتی از جمله راش، دیده نشود.

در صورتی که مبتلا به سرخجه هستید، به معلمان، دوستان، همکاران و مخصوصا زنان بارداری که در اطراف شما قرار دارند، موضوع را اطلاع دهید.

در آب و هوای معتدل، ویروس بیشتر در اواخر زمستان و اوایل بهار دیده می شود.