راه های انتقال نورو ویروس و ساپو ویروس

راه های انتقال نورو ویروس و ساپو ویروس نوروالک ویروس و ساپو ویروس

1- از طریق انسان به انسان: مراقبت از افراد مبتلا (کسانی که دارای اسهال و استفراغ هستند) یا زمانی که از ظروف غذا، ظروف نوشیدنی مشترک استفاده شود، عفونت می‌‌تواند انتقال یابد.

2- از طریق خوردن غذای آلوده به ویروس: خوردن آب یا غذای افراد آلوده به ویروس.

3- از طریق سطوح آلوده ویروس به انسان: زمانی که افراد سالم با سطوح یا اشیایی که افراد آلوده به آن‌ها دست زده‌اند، تماس داشته باشند و پس از تماس، دست خود را به دهان بمالند ویروس انتقال می‌یابد.

در هر سه مورد فوق آنچه که مشترک است، رسیدن ویروس به دهان فرد سالم است که این راه یافتن به دهان می‌تواند از طریق استفاده از آب، غذا، ظروف، سطوح و یا اشیای آلوده به مدفوع یا استفراغ افراد آلوده صورت گیرد.