درمان سیتومگالوویروس یا ویروس CMV

درمان سیتومگالوویروس یا ویروس CMV سیتومگالوویروس (CMV)

دسته‌بندی : سیتومگالوویروس (CMV) |
در گروه : بیماران

 گان سيكلووير درمان انتخابی عفونت حاد سیتومگالوویروس یا ویروس CMV است كه به عنوان پيشگيري نيز قابل استفاده است. فوسكارنت نيز تجویز می‌شود.