هپاتیت بی (Hepatitis B )

هپاتیت B عفونت ویروسی است که به کبد حمله میکند و میتواند باعث بیماری حاد و مزمن گردد. این ویروس از طریق تماس با خون یا دیگر مایعات بدن فرد آلوده به ویروس به شخص سالم انتقال یابد. حدود 257 ملیوت فرد آلوده به عفونت ویروس هپاتیت B در سرتاسر جهان زندگی میکنند. در سال 2015، هپاتیت B باعث مرگ و میر 887000 فرد (به دلیل عوارض شدید سیروز و هپاتوسلولار کارسینوما) شده است. هپاتیت B یک خطر مهم شغلی برای کارکنان مراکز بهداشتی محسوب میگردد. با این حال، در حال حاظر میتوان از طریق واکسن ایمن و موثر از ابتلا به این عفونت پیشگیری کرد.

تست هپاتیت B میتواند برای بررسی وجود عفونت حاد یا مزمن و یا پیگیری درمان مورد استفاده قرار گیرد. تست اولیه ممکن است شامل موارد زیر باشد:

بررسی آنتی ژن سطحی هپاتیت B

بررسی آنتی بادی سطحی هپاتیت B

بررسی کل آنتی بادی کور هپاتیت B (IgM و IgG)

آزمایشات اضافی یا پیگیری ممکن است شامل موراد زیر باشد:

آنتی بادی IgM علیه آنتی ژن کور هپاتیت B

بررسی آنتی ژن e هپاتیت B

آنتی آنتی بادی e هپاتیت B

ژنوتایپینگ هپاتیت B

دو تست؛ آنتی ژن سطحی هپاتیت B و آنتی بادی کور هپاتیت B (IgM) ممکت است به عنوان بخشی از یک پنل هپاتیت ویروسی حاد انجام شود.

نکته: برای انجام آزمایش هپاتیت B نیاز به آمادگی قبلی مثل ناشتا بودن نیست و فقط نمونه خون از بازو فرد گرفته میشود.

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش HBC Ab توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش HBC IgM توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش HBe Ab توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش HBe Ag توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش HBs Ag توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش HBS Ab توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش PCR کمی ( Viral load ) توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

بیمارانی که بیمه ی نیروی مسلح و شهرداری دارند با یکی از سوابق خود که نشان میدهد این بیماری را دارند ابتدا به یکی از شعب سازمان های استان تهران رفته و در صورت تایید توسط سازمان قابل قبول است .

بیمارانی که بیمه خدمات درمانی و دانا دارند حتما یکی از سوابق خود را که نشان میدهد این بیماری را دارند با خود همراه داشته باشند برای پذیرش بیمار به سوابق نیاز است .

بیمارانی که بیمه تامین اجتماعی دارند با بردن سوابق خود به سارمان تامین اجتماعی مرکزی هر استان می توانند آزمایش های خود را تائید کنند .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش Adefovir Resistance توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش Tenofovir Resistance توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش Entecavir Resistance توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش Lamivudine Resistance توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش (HBS Ag (Quantitative توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت بی از روش Genotyping توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برای تست HCV Genotype  بیمارانی که دفترچه نیرومسلح و تامین اجتماعی دارند در ابتدا با بردن سوابق خود به سازمان مورد نظر برگه بیمه خود را تائید کرده وسپس برای انجام تست به آزمایشگاه مراجعه نمایند .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا