هپاتیت ای (Hepatitis E )

هپاتیت E بیماری کبدی ناشی از ویروس هپاتیت E می باشد. عفونت هپاتیت E معمولا یک بیماری حاد خود به خود محدود شونده است. این عفونت معمولا در کشورهای درحال توسعه شیوع دارد. اگرچه موارد نادر در کشورهای توسعه یافته نیز گزارش شده است. مشاهده شده است که این عفونت حاد در بیمارانی که پیوند اعضای جامد دریافت کرده اند تمایل به مزمن شدن دارد. اپیدمی های بزرگ هپاتیت E در آسیا، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای مرکزی رخ داده است. افرادی که در اردوگاه ها زندگی میکنند به طور خاص در معرض این عفونت قرار میگیرند.

ویروس هپاتیت E معمولا از مسیر مدفوعی دهانی افراد را آلوده میکند. شایعترین منبع عفونت، آب آلوده میباشد.

تشخیص
از آنجایی که از لحاظ بالینی نمیتوان بین سایر ویروس هایی که باعث هپاتیت میشوند، تفاوت قائل شد به این دلیل تشخیص میتواند از طریق بررسی حضور آنتی بادی علیه ویروس هپاتیت E یا ژنوم ویروس صورت گیرد.

انجام آزمایش هپاتیت ای از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت ای از روش HEV Ab توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش هپاتیت ای از روش HEV IgM توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا