ویروس JC (JC virus)

JC عضوی از خانواده پولیوما ویروس میباشد که احتمالا بین 40 تا 90 درصد از افراد کل جهان آلوده به این ویروس هستند. از آنجایی که در افراد سالم عفونت JC هیچ علائم بالینی ندارد و معمولا تحت کنترل سیستم ایمنی بدن است، پس بعید میرسد که شما از آلوده شدن با این ویروس خبر دار باشید. با این حال، اگر سیستم ایمنی شما تضعیف یابد در این صورت ویروس JC میتواند دوباره فعال شود و باعث التهاب بسیار جدی و مهلک گردد و باعث آسیب به مغز که به عنوان PML یا لکوانسفالوپاتی چندکانونی پیشرونده (progressive multifocal leukoencephalopathy) میگردد.

تست آزمایشگاهی

انجام Real-time polymerase chain reaction) PCR) بر روی نمونه خون

انجام آزمایش ویروس JC از روش PCR کیفی توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

در صورت داشتن بیمه ی شهرداری با داشتن سوابق خود به یکی از شعب بیمه شهرداری رفته و با تائید کردن تست توسط سازمان به آزمایشگاه مراجعه نمائید .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

انجام آزمایش ویروس JC از روش PCR کمی ( Viral load ) توسط بیمه های زیر صورت می گیرد. لطفا برای برآورد هزینه و تعرفه آزمایش بیمه مورد نظرتان را انتخاب کنید.

بیمارانی که بیمه ی نیروی مسلح و شهرداری دارند با یکی از سوابق خود که نشان میدهد این بیماری را دارند ابتدا به یکی از شعب سازمان های استان تهران رفته و در صورت تایید توسط سازمان قابل قبول است .

بیمارانی که بیمه خدمات درمانی و دانا دارند حتما یکی از سوابق خود را که نشان میدهد این بیماری را دارند با خود همراه داشته باشند برای پذیرش بیمار به سوابق نیاز است .

بیمارانی که بیمه تامین اجتماعی دارند با بردن سوابق خود به سارمان تامین اجتماعی مرکزی هر استان می توانند آزمایش های خود را تائید کنند .

برآورد هزینه :
000,000 ریال

طرف قرارداد با بيمه‌های تكميلی ايران، دانا، دی، پارسيان و سينا