مشاهده دسته بندی ها

تومور ها

تومور توده یا گروهی از سلول‌های غیر طبیعی است که در بدن تشکیل می‌شوند. در این دسته بندی همه موارد مرتبط با تومورها را خواهیم خواند.