مشاهده دسته بندی ها

ایدز-HIV

بیماری ایدز (AIDS) یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی، با ورود و حمله “ویروس نقص ایمنی (HIV)” به دستگاه ایمنی ایجاد می‌شود.