مشاهده دسته بندی ها

ایدز-HIV

بیماری ایدز (AIDS) یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی، با ورود و حمله “ویروس نقص ایمنی (HIV)” به دستگاه ایمنی ایجاد می‌شود.

ویروس HIV

ایدز ( AIDS ) به معنی سندرم نقص ایمنی اکتسابی است. این بیماری ناشی از ویروسHIV است. ممکن است تا ده سال فاصله زمانی…

بیماری ایدز

ایدز ( AIDS) یا نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی  نوعی بیماری است که با ورود ویروس و حمله به دستگاه ایمنی توسط ویروس نقص…