مشاهده دسته بندی ها

زگیل تناسلی-HPV

بیش از 100گونه مختلف از ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV وجود دارد که بیشتر از همه در زمان آمیزش جنسی و از طریق تماس مستقیم بین پوست افراد انتقال میابد.