هرپس ويروس انساني هفت (HHV-7)

هرپس ويروس انساني هفت (HHV-7) هرپس ویروس انسانی 6 و 7 (HHV-6 & HHV-7)

عفونت با هرپس ويروس انسانی هفت (HHV-7) در اوايل زندگی رخ داده و توسط ترشحات بدن انتقال میيابد.